Kontrola komínů

Kontrola spalinové cesty ať u komínů na pevná paliva, nebo paliva plynná, se provádí posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálů a předmětů v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům, posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby a posouzením jeho stavebně technického stavu. O provedené kontrole vám bude vydána písemná zpráva.

Pakliže jsou při kontrole spalinové cesty zjištěny nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, je nutné neprodleně oznámit tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.

Nepoužívaný komín, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem "MIMO PROVOZ" nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola neprovádí. 

 • Kontrola zahrnuje:
  • posouzení umístění a připojení spotřebiče paliv (kotle)
  • posouzení komína z hlediska provozuschopnosti a bezpečnosti
  • posouzení přístupu ke komínu pro zajištění vymetání, čištění a kontroly
  • posouzení požární bezpečnosti stavby, obzvláště v místech jako je průchod komína střechou nebo krovem
  • kontrolní zprávu  
 • Čištění spalinové cesty zahrnuje:
  • čištění zejména pevných usazenin ve spalinové cestě, kouřovodu a na lapači jisker
  • odstranění nečistot a pevných usazenin z neúčinné části komína (na toto hodně kominíků zapomíná ).
  • čistění se má provádět  min. 2x v roce. viz tabulka